Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Informacje o Administratorze i przetwarzaniu przez niego danych osobowych

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest APH sp. z o.o. z siedzibą w Hrubieszowie, ul. Kolejowa 16L, 22-500 Hrubieszów, KRS 0000687944, zwana dalej: „Administratorem”.

2. Administrator prowadzi sklep internetowy pod adresem www.musicdiscount.pl, zwany dalej Sklepem.

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w APH sp. z o.o.: Paweł Pryl : e-mail pawel.p@musicdiscount.pl, nr tel. 84 635 10 99.

4. Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

 5. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, (dalej - Umowa), do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu sklepu internetowego www.musicdiscount.pl i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.

 6. Przetwarzanie danych odbywa się z zachowanie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”).

7. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.

8. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

9. Użytkownikiem w myśl niniejszej Polityki Prywatności jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep lub w inny sposób korzystająca z usług wskazanych w Regulaminie sklepu internetowego www.musicdiscount.pl.

10. Osoby, które dokonują rejestracji w Sklepie, podają dane niezbędne do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć.

11. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 

Cele przetwarzania danych osobowych przez Administratora

13. Twoje Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem sklepu internetowego www.musicdiscount.pl;
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
c) marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych;
d) analitycznym i statystycznym, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych    funkcjonalności i świadczonych usług;
e) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

14. Twoja aktywność w Sklepie, w tym Twoje dane osobowe, mogą być rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych -  w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Czas przetwarzania danych osobowych

15. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy i okres przechowywania dokumentów księgowych albo do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

16. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Odbiorcy danych

17. W związku z realizacją usług niektóre dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierskie.

18. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

19. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Uprawnienia Użytkownika

20. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, uzyskania ich kopii,  prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

21. Prawo do sprostowania danych realizowane jest w stosunku do Użytkownika posiadającego konto w Sklepie również przez umożliwienie mu edytowania danych na jego koncie.

22. Użytkownikowi posiadającemu konto w Sklepie przysługuje prawo do jego usunięcia.

23. W celu usunięcia konta należy przesłać wiadomość pod tytułem "Rezygnacja z konta" na adres: sklep@musicdiscount.pl. Wiadomość musi być przesłana z adresu mailowego, który jest przypisany do konta na stronie internetowej Sklepu. Rezygnacja z konta nie jest równoznaczna z usunięciem danych osobowych.

24. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

25. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

26. Wniosek dotyczący realizacji Twoich praw w zakresie przetwarzanych danych, możesz złożyć w formie pisemnej lub drogą mailową na wskazane poniżej dane kontaktowe Administratora lub bezpośrednio do Inspektora ochrony danych.

27. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać czego dotyczy żądanie. W szczególności z jakiego uprawnienia chcesz skorzystać i jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie.

28. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować Twojej osoby w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do Ciebie o dodatkowe informacje.

29. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje Cię o przyczynach takiego przedłużenia.

30. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez Ciebie, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (jeśli taki adres e-mail podano).

Zmiany w Polityce prywatności

31. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

 

pixel